QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

  • Doanh thu450 tỷ
  • Lợi nhuận trước thuếN/A
  • Lợi nhuận sau thuế60 tỷ
  • Cổ tức bằng tiền mặt10 %
  • Cổ tức bằng cổ phiếuN/A
  • Dự kiến tăng vốn lên526.6 tỷ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH