thông báo triển khai phương án tăng vốn
28
May

Thông Báo Về Việc Triển Khai Phương Án Tăng Vốn

Công ty Cổ phần GKM xin trân trọng thông báo về việc triển khai phương án tăng vốn như sau:

Ngày 07/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM đã thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ của công ty. Nội dung chính của nghị quyết bao gồm:

  • Mục đích tăng vốn: Để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.
  • Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoặc kết hợp cả hai phương thức.
  • Số lượng cổ phiếu phát hành: Sẽ được xác định cụ thể dựa trên nhu cầu vốn của công ty và tình hình thị trường.
  • Giá phát hành: Sẽ được xác định dựa trên giá thị trường tại thời điểm phát hành và theo các quy định pháp luật hiện hành.
  • Thời gian triển khai: Dự kiến thực hiện trong năm 2024, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM cam kết thực hiện việc tăng vốn một cách minh bạch, công khai và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Tải thông báo chi tiết: https://gachkhangminh.vn/wp-content/uploads/2024/05/gkm-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-0-516441.pdf